Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

-----

TỔNG QUAN

Trang web này được điều hành bởi Dapper Lane. Trong toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Dapper Lane. Dapper Lane cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc mua thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”, “Điều khoản”), bao gồm các điều khoản và điều kiện và chính sách bổ sung được tham chiếu ở đây và / hoặc có sẵn bằng siêu liên kết. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, người bán và / hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Dịch vụ này trước khi truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản Dịch vụ này được coi là một đề nghị, thì việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng đối với các Điều khoản Dịch vụ này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng sẽ phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và / hoặc các thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc chấp nhận những thay đổi đó.

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc. Họ cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi dành cho bạn.

PHẦN 1 - ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN

Bằng cách đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất là thành niên ở tiểu bang hoặc tỉnh của bạn nơi cư trú, hoặc bạn ở độ tuổi trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh bạn cư trú và bạn đã cho phép chúng tôi đồng ý cho phép bất kỳ trẻ vị thành niên phụ thuộc nào của bạn sử dụng trang web này.
Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào Mục đích của bạn cũng như không được, trong việc sử dụng Dịch vụ, vi phạm bất kỳ luật nào trong khu vực tài phán của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền).
Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc vi rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.
Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc Dịch vụ của bạn bị chấm dứt ngay lập tức .

PHẦN 2 - ĐIỀU KIỆN CHUNG

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.
Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được truyền không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình chuyển qua mạng.
Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi.
Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

PHẦN 3 - CHÍNH XÁC, SỰ HOÀN THIỆN VÀ THỜI HẠN CỦA THÔNG TIN

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin cung cấp trên trang này không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật. Tài liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn.Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu trên trang web này đều do bạn tự chịu rủi ro
Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang của mình. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

PHẦN 4 - SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ

Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Chúng tôi bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào trong đó) mà không cần thông báo vào bất kỳ lúc nào.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng nào hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

PHẦN 5 - SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có)

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định có thể chỉ có sẵn trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng hạn chế và chỉ được trả lại hoặc đổi theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.
Chúng tôi đã cố gắng để hiển thị màu sắc và hình ảnh của sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng một cách chính xác nhất có thể. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình máy tính của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ chính xác.
Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ giới hạn việc bán các sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc khu vực tài phán nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trong từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ lúc nào. Mọi ưu đãi cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web này đều vô hiệu nếu bị cấm.
Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ Các lỗi trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

PHẦN 6 - TÍNH CHÍNH XÁC CỦA HÓA ĐƠN VÀ THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng đã mua cho mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc theo đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc theo cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đơn đặt hàng được thực hiện. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo nhận định riêng của chúng tôi, dường như được đặt bởi các đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật ngay tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem lại Chính sách Trả hàng của chúng tôi .

PHẦN 7 - CÔNG CỤ TÙY CHỌN

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ quyền kiểm soát cũng như đầu vào nào.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy "nguyên trạng" và "khi có sẵn" mà không có bất kỳ bảo đảm, tuyên bố hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào và không có bất kỳ xác nhận nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.
Mọi việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web là hoàn toàn do bạn tự chịu rủi ro và quyết định và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với và chấp thuận các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan.
Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới) Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới đó cũng sẽ tuân theo các Điều khoản Dịch vụ này. < br>
PHẦN 8 - LIÊN KẾT BÊN THỨ BA

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm tài liệu từ các bên thứ ba.
Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể đưa bạn đến các trang web của bên thứ ba không được liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba, hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba. < br> Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu chúng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, tuyên bố, quan ngại hoặc câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba nên được chuyển đến bên thứ ba.

PHẦN 9 - NHẬN XÉT, PHẢN HỒI CỦA NGƯỜI DÙNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài dự thi cụ thể (ví dụ: bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua bưu điện hoặc bằng cách khác (gọi chung là 'nhận xét' ), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) duy trì bất kỳ bình luận nào một cách tin cậy; (2) bồi thường cho bất kỳ ý kiến ​​nào; hoặc (3) trả lời bất kỳ nhận xét nào.
Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi theo quyết định riêng của mình là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc nếu không sẽ bị phản đối hoặc vi phạm tài sản trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản Dịch vụ này.
Bạn đồng ý rằng nhận xét của mình sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, cá nhân hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý thêm rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm, hoặc chứa bất kỳ vi rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan nào theo bất kỳ cách nào. Bạn không được sử dụng một địa chỉ e-mail sai, giả vờ là một người nào đó không phải là bạn, hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn đưa ra và tính chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ nhận xét nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải.

PHẦN 10 - THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc bạn gửi thông tin cá nhân qua cửa hàng được điều chỉnh bởi Quyền riêng tư của chúng tôi Chính sách. Để xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

PHẦN 11 - LỖI, KHÔNG CHÍNH XÁC VÀ SỢ HÃI

Đôi khi có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mại, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tình trạng còn hàng. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót, và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào là không chính xác vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng) .
Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về giá cả, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp.Không có ngày cập nhật hoặc làm mới cụ thể nào được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào để cho biết rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật

PHẦN 12 - CÁC CÔNG DỤNG BỊ CẤM

Ngoài các điều cấm khác được quy định trong Điều khoản Dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của trang web: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật hoặc pháp lệnh địa phương nào của quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, làm hại, bôi nhọ, vu khống, miệt thị, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm; (g) tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác hoặc Internet; (h) thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để gửi thư rác, lừa đảo, dược phẩm, lý do, trình thu thập thông tin, thu thập thông tin hoặc thu thập thông tin; (j) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc trái đạo đức nào; hoặc (k) can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan nếu vi phạm bất kỳ mục đích sử dụng nào bị cấm.

PHẦN 13 - TỪ CHỐI BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hoặc đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể nhận được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy.
Bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể xóa dịch vụ trong khoảng thời gian không xác định hoặc hủy dịch vụ bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.
Bạn hoàn toàn đồng ý rằng việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng, dịch vụ do bạn chịu rủi ro duy nhất. Dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ được (trừ khi được chúng tôi tuyên bố rõ ràng) được cung cấp 'nguyên trạng' và 'sẵn có' để bạn sử dụng mà không có bất kỳ đại diện, bảo đảm hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm hoặc điều kiện ngụ ý về khả năng bán được, chất lượng có thể bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, độ bền, chức danh và không vi phạm.
Trong mọi trường hợp, Dapper Lane, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý của chúng tôi, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích, tổn thất, khiếu nại hoặc bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc do hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất, mất doanh thu, bị mất tiết kiệm, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại nào tương tự, cho dù dựa trên hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc cách khác, phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua sắm qua chúng tôi g dịch vụ, hoặc đối với bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào của bạn theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do kết quả về việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền tải hoặc cung cấp thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của họ. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, ở các tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

PHẦN 14 - XÁC NHẬN

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Dapper Lane vô hại và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên, không bị tổn hại bởi bất kỳ yêu cầu hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, được thực hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ kết hợp để tham chiếu hoặc vi phạm của bạn của bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba

PHẦN 15 - KHẢ NĂNG BÁN HÀNG

Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, điều khoản đó Tuy nhiên, sẽ có hiệu lực thi hành trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép và phần không thể thi hành sẽ được coi là bị cắt khỏi Điều khoản dịch vụ này, quyết định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

SECTI VÀO NGÀY 16 - CHẤM DỨT

Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt sẽ có hiệu lực sau khi thỏa thuận này chấm dứt cho mọi mục đích.
Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bạn chấm dứt hoặc chúng tôi. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.
Nếu theo nhận định duy nhất của chúng tôi, bạn không thành công hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã thất bại, để tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản Dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản tiền đến hạn và kể cả ngày chấm dứt; và / hoặc theo đó có thể từ chối bạn truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

PHẦN 17 - TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản này Dịch vụ sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.
Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên trang web này hoặc đối với Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận và sự hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất trước đây hoặc đương thời, dù bằng miệng hay bằng văn bản, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).
Mọi sự không rõ ràng trong việc giải thích các Điều khoản Dịch vụ này sẽ không được hiểu là chống lại bên soạn thảo.

PHẦN 18 - LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của và được hiểu theo luật .

PHẦN 19 - THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào tại trang này.
Chúng tôi có quyền, tại toàn quyền quyết định, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để biết các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản Dịch vụ này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 20 - THÔNG TIN LIÊN HỆ

Các câu hỏi về Điều khoản Dịch vụ phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ support@dapperlane.com hoặc qua điện thoại theo số 8187 0033.

PHẦN 21 - ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ DI ĐỘNG SMS / MMS MMS / CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

Dapper Lane (sau đây gọi là “Chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi”) đang cung cấp một chương trình nhắn tin di động (“Chương trình”) mà bạn đồng ý sử dụng và tham gia theo những điều này Điều khoản và Điều kiện của Nhắn tin Di động và Chính sách Quyền riêng tư (“Thỏa thuận”).Bằng cách chọn tham gia hoặc tham gia vào bất kỳ Chương trình nào của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn, thỏa thuận của bạn để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào với chúng tôi thông qua trọng tài ràng buộc, chỉ dành cho cá nhân, như được nêu chi tiết trong “Giải quyết tranh chấp ”Bên dưới Thỏa thuận này được giới hạn trong Chương trình và không nhằm mục đích sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện hoặc Chính sách Bảo mật khác có thể chi phối mối quan hệ giữa bạn và Chúng tôi trong các bối cảnh khác.

Người dùng chọn tham gia: Chương trình cho phép Người dùng nhận tin nhắn di động SMS / MMS bằng cách chắc chắn chọn tham gia Chương trình, chẳng hạn như thông qua các biểu mẫu đăng ký trực tuyến hoặc dựa trên ứng dụng. Bất kể phương thức chọn tham gia bạn đã sử dụng để tham gia Chương trình là gì, bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này áp dụng cho việc bạn tham gia Chương trình. Bằng cách tham gia Chương trình, bạn đồng ý nhận các tin nhắn tiếp thị trên điện thoại di động được quay số tự động hoặc ghi âm trước theo số điện thoại được liên kết với lựa chọn của bạn và bạn hiểu rằng không cần phải đồng ý để thực hiện bất kỳ giao dịch mua nào từ Chúng tôi. Mặc dù bạn đồng ý nhận các tin nhắn được gửi bằng trình quay số tự động, nhưng điều nói ở trên sẽ không được hiểu là gợi ý hoặc ngụ ý rằng bất kỳ hoặc tất cả các tin nhắn di động của Chúng tôi được gửi bằng hệ thống quay số điện thoại tự động (“ATDS” hoặc “trình quay số tự động”). Có thể áp dụng cước tin nhắn và dữ liệu.

Người dùng Chọn không tham gia: Nếu bạn không muốn tiếp tục tham gia Chương trình hoặc không còn đồng ý với Thỏa thuận này, bạn đồng ý trả lời DỪNG, KẾT THÚC, HỦY, BỎ QUA hoặc QUIT cho bất kỳ tin nhắn di động nào từ Chúng tôi để chọn ra khỏi Chương trình. Bạn có thể nhận được một tin nhắn di động bổ sung xác nhận quyết định từ chối của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng các tùy chọn ở trên là phương pháp chọn không tham gia hợp lý duy nhất. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng bất kỳ phương pháp chọn không tham gia nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, nhắn tin bằng các từ ngữ khác với những từ được nêu ở trên hoặc bằng lời nói yêu cầu một trong những nhân viên của chúng tôi xóa bạn khỏi danh sách của chúng tôi, không phải là một phương tiện hợp lý để chọn không tham gia .

Nghĩa vụ Thông báo và Bồi thường: Nếu bất kỳ lúc nào bạn định ngừng sử dụng số điện thoại di động đã được sử dụng để đăng ký Chương trình, bao gồm cả việc hủy gói dịch vụ của bạn hoặc bán hoặc chuyển số điện thoại cho một bên khác, bạn đồng ý rằng bạn sẽ hoàn tất quy trình Chọn không tham gia của Người dùng được nêu ở trên trước khi kết thúc việc sử dụng số điện thoại di động của mình. Bạn hiểu và đồng ý rằng thỏa thuận của bạn để làm như vậy là một phần quan trọng của các điều khoản và điều kiện này. Bạn đồng ý thêm rằng, nếu bạn ngừng sử dụng số điện thoại di động của mình mà không thông báo cho Chúng tôi về sự thay đổi đó, bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho mọi chi phí (bao gồm phí luật sư) và các nghĩa vụ do Chúng tôi hoặc bất kỳ bên nào hỗ trợ việc gửi các tin nhắn di động, là kết quả của các khiếu nại được đưa ra bởi (những) cá nhân, những người sau này được chỉ định số điện thoại di động đó. Nghĩa vụ và thỏa thuận này sẽ có hiệu lực sau khi bạn hủy bỏ hoặc chấm dứt thỏa thuận tham gia vào bất kỳ Chương trình nào của chúng tôi.

BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SẼ XÁC NHẬN, XÁC ĐỊNH VÀ GIỮ CHO CHÚNG TÔI TỪ BẤT CỨ YÊU CẦU THAM KHẢO HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ DO VIỆC BẠN THẤT BẠI ĐỂ THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI VỀ SỰ THAY ĐỔI TRONG THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP, BAO GỒM BẤT KỲ YÊU CẦU HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO THUỘC HÀNH ĐỘNG NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐIỆN THOẠI, BẢO VỆ 47 USC § 227 v.v.

Mô tả chương trình: Không giới hạn phạm vi của Chương trình, người dùng chọn tham gia Chương trình có thể mong đợi nhận được các thông báo liên quan đến việc tiếp thị và bán các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện kỹ thuật số và vật lý.

Chi phí và Tần suất: Có thể áp dụng giá tin nhắn và dữ liệu. Chương trình liên quan đến các tin nhắn di động định kỳ và các tin nhắn di động bổ sung có thể được gửi định kỳ dựa trên sự tương tác của bạn với Chúng tôi.

Hướng dẫn Hỗ trợ: Để được hỗ trợ về Chương trình, hãy nhắn tin “HELP” tới số bạn nhận được tin nhắn hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ mohamedrizal@gmail.com. Xin lưu ý rằng việc sử dụng địa chỉ email này không phải là một phương pháp được chấp nhận để chọn không tham gia chương trình. Chọn không tham gia phải được gửi theo các thủ tục nêu trên.

Tiết lộ MMS: Chương trình sẽ gửi SMS TM (kết thúc tin nhắn) nếu thiết bị di động của bạn không hỗ trợ nhắn tin MMS.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành của chúng tôi: Chương trình được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và có thể không có sẵn ở mọi khu vực mọi lúc và có thể không tiếp tục hoạt động trong trường hợp sản phẩm, phần mềm, phạm vi bảo hiểm hoặc các thay đổi khác được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong việc nhận bất kỳ tin nhắn di động nào được kết nối với Chương trình này. Việc gửi tin nhắn di động phải tuân theo đường truyền hiệu quả từ nhà cung cấp dịch vụ không dây / nhà điều hành mạng của bạn và nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúng tôi. T-Mobile không chịu trách nhiệm về các tin nhắn di động bị trễ hoặc không gửi được.

Yêu cầu của Người tham gia: Bạn phải có thiết bị không dây của riêng mình, có khả năng nhắn tin hai chiều, đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ không dây tham gia và là người đăng ký dịch vụ không dây với dịch vụ nhắn tin văn bản. Không phải tất cả các nhà cung cấp điện thoại di động đều cung cấp dịch vụ cần thiết để tham gia. Kiểm tra khả năng điện thoại của bạn để biết hướng dẫn nhắn tin văn bản cụ thể.

Giới hạn độ tuổi: Bạn không thể sử dụng tương tác với Nền tảng nếu bạn dưới mười ba (13) tuổi. Nếu bạn sử dụng hoặc tương tác với Nền tảng và ở độ tuổi từ mười ba (13) đến mười tám (18) tuổi, bạn phải được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép làm như vậy. Bằng cách sử dụng hoặc tương tác với Nền tảng, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn không dưới mười ba (13) tuổi, trong độ tuổi từ mười ba (13) đến mười tám (18) và được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn cho phép sử dụng hoặc tham gia vào Nền tảng, hoặc ở độ tuổi trưởng thành trong khu vực tài phán của bạn. Bằng cách sử dụng hoặc tương tác với Nền tảng, bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn được Luật hiện hành của khu vực tài phán của bạn cho phép sử dụng và / hoặc tương tác với Nền tảng.

Nội dung bị cấm: Bạn thừa nhận và đồng ý không gửi bất kỳ nội dung bị cấm nào qua Nền tảng. Nội dung bị cấm bao gồm:

  • Bất kỳ hoạt động gian lận, bôi nhọ, nói xấu, gây tai tiếng, đe dọa, quấy rối hoặc rình rập nào;
  • Nội dung có thể bị phản đối, bao gồm ngôn từ tục tĩu, tục tĩu, khiêu dâm, bạo lực, cố chấp, thù hận và phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác;
  • Các chương trình máy tính vi phạm bản quyền, vi rút, sâu, ngựa Trojan hoặc mã độc hại khác;
  • Bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mại nào là bất hợp pháp khi sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi đó được nhận;
  • Bất kỳ nội dung nào ám chỉ và / hoặc tham chiếu đến thông tin sức khỏe cá nhân được bảo vệ bởi Đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo hiểm y tế (“HIPAA”) hoặc Đạo luật về công nghệ thông tin y tế cho sức khỏe kinh tế và lâm sàng (Đạo luật “HITEC”); và
  • Bất kỳ nội dung nào khác bị cấm theo Luật hiện hành trong khu vực tài phán mà tin nhắn được gửi.

Giải quyết tranh chấp: Trong trường hợp có tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi giữa bạn và Chúng tôi, hoặc giữa bạn và Stodge, LLC d / b / a Postscript hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào khác thay mặt cho Chúng tôi truyền các thông điệp di động trong phạm vi của Chương trình, phát sinh từ hoặc liên quan đến các tuyên bố theo luật định của liên bang hoặc tiểu bang, các khiếu nại thông luật, Thỏa thuận này hoặc việc vi phạm, chấm dứt, thực thi, giải thích hoặc hiệu lực của chúng, bao gồm cả việc xác định phạm vi hoặc khả năng áp dụng thỏa thuận này để phân xử, tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi đó, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, được xác định bởi trọng tài tại Sheridan, Wyoming trước một trọng tài.

Các bên đồng ý gửi tranh chấp ra trọng tài ràng buộc theo Quy tắc Trọng tài Thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) khi đó sẽ có hiệu lực Trừ khi có quy định khác ở đây, trọng tài sẽ áp dụng các luật cơ bản của Tư pháp Liên bang Mạch nơi đặt địa điểm kinh doanh chính của Dapper Lane, bất kể quy tắc xung đột pháp luật của nó. Trong vòng mười (10) ngày dương lịch sau khi yêu cầu trọng tài được đưa ra cho một bên, các bên phải cùng nhau lựa chọn một trọng tài viên có kinh nghiệm ít nhất năm năm về năng lực đó và người có kiến ​​thức và kinh nghiệm về vấn đề tranh chấp. Nếu các bên không đồng ý về một trọng tài viên trong vòng mười (10) ngày theo lịch, một bên có thể yêu cầu AAA chỉ định một trọng tài viên, người này phải đáp ứng cùng yêu cầu về kinh nghiệm. Trong trường hợp có tranh chấp, trọng tài sẽ quyết định khả năng thực thi và giải thích của thỏa thuận trọng tài này theo Đạo luật Trọng tài Liên bang (“FAA”). Các bên cũng đồng ý rằng các quy tắc của AAA điều chỉnh các Biện pháp Bảo vệ Khẩn cấp sẽ được áp dụng thay cho việc tìm kiếm lệnh trừng phạt khẩn cấp từ tòa án. Quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc, và không bên nào có quyền kháng cáo ngoại trừ các quyền được quy định trong phần 10 của FAA. Mỗi bên sẽ chịu phần của mình về phí trả cho trọng tài viên và việc điều hành trọng tài; tuy nhiên, trọng tài sẽ có quyền ra lệnh cho một bên thanh toán tất cả hoặc bất kỳ phần nào của các khoản phí đó như một phần của một quyết định có lý do chính đáng. Các bên đồng ý rằng trọng tài sẽ chỉ có thẩm quyền quyết định phí luật sư trong phạm vi được ủy quyền rõ ràng theo quy chế hoặc hợp đồng. Trọng tài sẽ không có thẩm quyền phán quyết các thiệt hại trừng phạt và mỗi bên theo đây từ bỏ bất kỳ quyền nào để tìm kiếm hoặc khôi phục các thiệt hại trừng phạt đối với bất kỳ tranh chấp nào được giải quyết bằng trọng tài. Các bên đồng ý chỉ phân xử trên cơ sở cá nhân và thỏa thuận này không cho phép phân xử theo tập thể hoặc bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ thủ tục trọng tài tập thể hoặc đại diện nào. Trừ khi có thể được yêu cầu bởi luật pháp, không một bên hoặc trọng tài viên có thể tiết lộ sự tồn tại, nội dung hoặc kết quả của bất kỳ trọng tài nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của cả hai bên, trừ khi để bảo vệ hoặc theo đuổi một quyền hợp pháp. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của Phần này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khu vực tài phán nào, thì sự không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào khác của Phần này hoặc làm mất hiệu lực hoặc không thể thực thi điều khoản hoặc điều khoản đó ở bất kỳ khu vực tài phán nào khác . Nếu vì bất kỳ lý do gì mà tranh chấp được tiến hành tại tòa án thay vì trọng tài, các bên từ bỏ mọi quyền đối với phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn. Điều khoản trọng tài này sẽ có hiệu lực sau khi bạn hủy bỏ hoặc chấm dứt thỏa thuận tham gia vào bất kỳ Chương trình nào của chúng tôi.

Các điều khoản khác: Bạn đảm bảo và tuyên bố với Chúng tôi rằng bạn có tất cả các quyền, năng lực và thẩm quyền cần thiết để đồng ý với các Điều khoản này và thực hiện các nghĩa vụ của bạn dưới đây, và không có gì có trong Thỏa thuận này hoặc trong việc thực hiện các nghĩa vụ đó sẽ khiến bạn phải tuân theo vi phạm bất kỳ hợp đồng hoặc nghĩa vụ nào khác. Việc một trong hai bên không thực hiện đối với bất kỳ quyền nào được quy định ở đây sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được phát hiện là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức độ tối thiểu cần thiết để Thỏa thuận này sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực và có thể thi hành được. Bất kỳ tính năng mới, thay đổi, cập nhật hoặc cải tiến nào của Chương trình sẽ phải tuân theo Thỏa thuận này trừ khi có quy định rõ ràng khác bằng văn bản. Chúng tôi có quyền thay đổi Thỏa thuận này theo thời gian. Mọi cập nhật đối với Thỏa thuận này sẽ được thông báo cho bạn.Bạn thừa nhận trách nhiệm của mình trong việc xem xét Thỏa thuận này theo thời gian và nhận thức được bất kỳ thay đổi nào như vậy Bằng cách tiếp tục tham gia Chương trình sau bất kỳ thay đổi nào như vậy, bạn chấp nhận Thỏa thuận này, như đã được sửa đổi.


--------------------------------------.